Verified Commit d32e128a authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Add basics for expiration email

parent 9cc2ef53
from datetime import datetime, timedelta
from django.core import mail
from django.template import loader
from django.utils import translation
from django.utils.datetime_safe import datetime
from django.utils.translation import ugettext as _
from members import models
......@@ -69,3 +72,33 @@ def send_information_request(dry_run=False):
{'members': members}),
connection=connection,
)
def send_expiration_announcement(dry_run=False):
expiry_date = datetime.now() + timedelta(days=31)
members = (models.Member.active_members
.filter(user__membership__until__lte=expiry_date))
with mail.get_connection() as connection:
for member in members:
with translation.override(member.language):
email_body = loader.render_to_string(
'members/email/expiration_announcement.txt',
{'member': member})
mail.EmailMessage(
_('Membership fees debit announcement'),
email_body,
settings.WEBSITE_FROM_ADDRESS,
[member.user.email],
bcc=settings.BOARD_NOTIFICATION_ADDRESS,
connection=connection
).send()
if not dry_run:
mail.mail_managers(
_('Membership expiration announcement sent'),
loader.render_to_string(
'members/email/expiration_announcement_notification.txt',
{'members': members}),
connection=connection,
)
{% load i18n %}{% blocktrans %}Dear {{ member.full_name }},
Het afgelopen collegejaar ben je lid of begunstiger geweest van Studievereniging
Thalia. Je hebt daarbij geen doorlopende machtiging afgegeven, dus je
lidmaatschap loopt op 1 september af.
Wil je volgend jaar ook nog van de voordelen van een Thalialidmaatschap
genieten, zoals de borrels, boekverkoop, activiteiten, de tentamenbundel, de
Thabloid en een symposium, dan zul je je lidmaatschap moeten verlengen. Dit kun
je doen door in de week van 2 september (de eerste collegeweek) langs de
bestuurskamer te komen.
Ook op een later moment kun je je nog inschrijven, neem dan even contact op met
het bestuur om te bespreken wat een handig moment is. Mail hiervoor naar
info@thalia.nu.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
P.S. het kan zijn dat je je lidmaatschap al verlengd hebt bij de introbbq, maar
dat dit nog niet is verwerkt: in dat geval hoef je niets te doen.{% endblocktrans %}
Geacht bestuur,
Vanwege de tijd van het jaar heeft de website automatisch iedereen waarvan het lidmaatschap verloopt een email gestuurd.
In die email staat dat het lidmaatschap verloopt met hierbij de instructies om het te kunnen verlengen.
Deze email is gestuurd naar:
{% for member in members %}
* {{ member.full_name }}
{% endfor %}
Kusjes,
De website
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment