Skip to content

Added support for uploading albums as tar files

Tom van Bussel requested to merge 263-tar-albums into master

Support voor het uploaden van albums als tar files. Ik heb geprobeerd om code duplicatie zoveel mogelijk te vermijden, maar de inconsistenties tussen zipfile en tarfile vermoeilijkten dit. De (oude) code onnodig een mapje aan voor het nieuwe album, maar Django doet dit al automatisch dus ik heb die code verwijderd.

Closes #263 (closed)

Merge request reports